บอร์ด ประกาศ กฐินสามัคคี วัดหูแกง

ช่องทางติดต่อ Social

อัลบั้มวัดหูแกง A1 อัลบั้มวัดหูแกง A2 ช่องYoutube วัดหูแกง Facebook วัดหูแกง Twitter วัดหูแกง Google+ วัดหูแกง   ดาวน์โหลด chome วัดหูแกง ดาวน์โหลด Firefox วัดหูแกง

งานอบรมค่าย โครงการส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร วัดวิถีพุทธ พุทธสศาสนาวันอาทิตย์

งานอบรม กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม

งานอบรมค่าย โครงการส่งเสริม เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร วัดวิถีพุทธ พุทธสศาสนาวันอาทิตย์

ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ

สะอาด สว่าง สงบ


บริสุทธิ์ จริงใจ ไร้เดียงสา

บอบบางกว่า มาลี แรกคลี่ช่อ

เยาวชน สืบเหย้า เทิดเหล่ากอ

เหมือนเพรชรอ เวลา เจียรนัยศรดี ต้องมีพิษ ศิษย์ดีต้องมีครู

ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงู ไม่มีพิษโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อแผนงาน 
โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป


ลักษณะโครงการ  

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑. หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต
ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  
ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น
        ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้ส่งผลให้มีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย   ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูก
ฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  กลุ่มข้าราชการและพนักงาน  กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี  จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา 
และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และ
สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

      ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้บริการการศึกษาพระพุทธศาสนา และให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้
มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    

    และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีจึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม  ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการทำงานอย่าง
สูงสุด ทำงานอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดัง
กล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      

๒.  วัตถุประสงค์

     ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์                                    

     ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

      ๓.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะ
ในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     ๔.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ  สตรี  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

๓.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ 
     กลุ่มเด็กและเยาวชน  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
     กลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
     กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี  ทั่วประเทศที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  

ด้านคุณภาพ  
     กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดย
นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
     กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

๔. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
     เป็นโครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย ให้เป็นสังคม
ที่มีความสุข ด้วยวิถีของความพอเพียง

๕. สถานที่ฝึกอบรม
 -  วัดหูแกง (อาศรมยุวภาวัณ) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 -  สถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นว่าเหมาะสม
 -  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
-  วัดหูแกง (อาศรมยุวภาวัณ) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
-  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ
-  ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๗. วิธีการดำเนินงาน
     ตามความสมัครใจของทางหน่วยงานสามมารถติดต่อได้โดยตรงตามที่อยู่ของวัด

๘.  หลักสูตรการอบรม
     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ วัดหูแกงมีหลักสูตรการอบรมซึ่งสามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วย
     หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน

หลักสูตรที่ ๑
ค่ายพุทธบุตร – เทพบุตร เทพธิดา
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ยังไม่เคยเข้าค่าย เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานด้านศีลธรรม เน้นการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ) ปัญญา (สว่าง) และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ดี คือ การเป็นบุตรที่ดี การเป็นศิษย์ที่ดี การเป็นเพื่อนที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นสาวกที่ดี เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หลักสูตรที่ ๒ 
ค่ายธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑ เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึกพัฒนาจิตอาสา  เน้นการ
สร้างเสริมกระบวนการคิด  ความกล้าแสดงออก เศรษฐกิจพอเพียง  และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ดี คือ การเป็นบุตรที่ดี การเป็นศิษย์ที่ดี การเป็นเพื่อนที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นสาวกที่ดี เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 
หลักสูตรที่ ๓
ค่ายเสริมสร้าง ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต  ให้ชีวิตมีความความสุข
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการอบรมที่แนะนำการใช้ชีวิตทั้ง ๔ ด้าน ที่มักจะทำให้เกิดทุกข์  คือ  การเรียน  การงาน  การเงิน และความรัก เหมาะสำหรับในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรที่ ๔
ค่ายเสริมสร้างวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนด้วยพลังจิตอาสา
      เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๓ และนักศึกษาที่เป็นผู้นำ นักเรียน กรรมการนักเรียน
เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาวาทศิลป์ การพูดต่อที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็นผู้นำ  เน้นการพัฒนาความคิด  การวางตัว  ภาวะผู้นำ  ความมีอัจฉริยะพร้อม
คุณธรรม เหมาะสำหรับในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ  
      - หลักสูตร  ชีวิตเบิกบาน  การงานเป็นสุข
      - หลักสูตร  เศรษฐกิจพอเพียง
      - หลักสูตร  สร้างชีวีตให้มีความสุข
      - หลักสูตร  เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร
   
หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุและสตรี  
      - หลักสูตร  “เป็นผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข”
      - หลักสูตร  “ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน”
      - หลักสูตร  “อยู่อย่างไร ให้มีค่า สร้างสุขเสริมบุญ”

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบค้างคืน  ๓ วัน  ๒ คืน
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบไม่ค้างคืน ๓ วัน (Day camp)
      -    กิจกรรมคุณธรรมแบบหนึ่งวัน
      -    ตามความเหมาะสมของผู้จัดโครงการ

๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
     จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่สนใจกระบวนการฝึกอบรม

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      เด็กและเยาวชน
      ทำให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

     ข้าราชการ พนักงานของรัฐและพนักงานของหน่วยงานเอกชน
     ทำให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำ
งานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้สูงอายุและสตรี
     ทำให้ผู้สูงอายุและสตรีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

๑๑.  การประเมินผล 

๑.  วิธีวัดและประเมินผล        แบบสอบถาม  แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม

๒.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ        ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ

๓.  การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหน่วยงานหลังผ่านการอบรม

๑๑. ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่  

    วัดหูแกง (อาศรมยุวภาวัณ) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Tel.085-6777251


ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด ที่ได้ดำเนินการตลอดทั้งปี มีดังนี้

๑.นำฝึกอบรมตามโครงการและปฏิบัติธรรมแก่บุคลากรในองค์กรและในส่วนราชการต่างๆ

 
 

  บ้านพักคนชราศรีตรัง

๒.ฝึกอบรมธรรมะและเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง๓.เป็นสถานที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.เป็นสถานที่บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี๕.เป็นวัดวิถีพุทธ ตามโครงการวัด วิถีพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ในอนาคตวัดหูแกงหรือวัดชายคลองก็ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมธรรมะให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปอีกนาน